Obowiazki pracodawcy styczen

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z ofertą spotkania w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie kojarzone są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

http://www.polkas.pl/Pl/aktualnosci/pc_market_lite-_proste_programowanie_kasy_fiskalnej/

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady zachowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wycenia na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania budowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę jedzenia i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w środowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w dziedzinie zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w zdecydowaniu. Dokument powinien być przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być wystarczająco oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w sprawy, gdy dojdzie do zagrożenia.