Wymagania polityki bezpieczenstwa

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia i ochrony zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt przeznaczony do lektury w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy materiał będzie wymagał być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania muszą istnieć zaprojektowane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zbiera się z pozostałymi procedurami: 1. badanie typu WE - ma na planu potwierdzenie, że danie spełnia surowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i kontroli każdego wytworzonego produktu w sensie ustalenia zgodzie z regułą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodę z typem - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obiektu zapewnienia jego spójności z mężczyzną określonym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami danymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w projekcie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.